Betænkninger (1965-2020)

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019


2020

1574  En frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

2019

1572  Retsafgifter

2018

1572 1571 Undersøgelseskommissioner og parlamentariske undersøgelsesformer
1570 Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed 1569 Ekspropriation efter planloven

2017

1568 Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie
1566 Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse - De praksiske erfaringer med undersøgelseskommissioner 1567 Menighedsrådsvalg i fremtiden
1564 En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken 1565 Databeskyttelsesforordningen (2016/679) - og de retlige rammer for dansk lovgivning

2016

1562 Indsattsen over for rockerborge m.v. 1563 Straffelovrådets betænkning om freds- og æreskrænkelser
1560 Inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling 1561 Bødesanktioner på det finansielle område
1558 Reform af den civile retspleje IX 1559  Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet
1556 Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i 1557  Opfølgning på Christiania-sagen

2015

1554  Videoafhøring af børn og unge i straffesager 1555  Ansattes retsstilling under insolvensbehandling
1552  Ægtefællers økonomiske forhold 1553  Offentligt ansattes ytringsfrihed og whisteblowerordninger
1550 1551  Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

2014

1548  Straffelovrådets udtalelse om de juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi
1549 Afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager
1546  Inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet 1547 Sagsomkostninger i straffesager
1544  Folkekirkens styre 1545 Samfundstjeneste m.v .
1542  Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler 1543 Reform af den civile retspleje VIII (syn og skøn)

2013

1540 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder 1541 Revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg
1538 Afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøde 1539 Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden
1536 Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 1537 Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn

2012

1534 Seksualforbrydelser 1535  Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
1532 Indsamlinger 1533 Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål
1530 Reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole
1528 Revision af reglerne om forkyndelse 1529 PET og FE

 

2011

1526 Tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion
1524 Revision af hundeloven 1525 Konkurskarantæne

 

2010

1523  En fremtidig statsadvokatordning
1522 Reform af den civile retspleje IV (adhæsionsproces) 1521 Insiderhandel
1520 Huseftersynsordningen 1519 Revision af dødsboskifteloven
1518 Ægtefælleskifter m.v. 1517 Beretning om elektronisk aftaleindgåelse
1516 Offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. 1515 Det videnskabsetiske komitesystem i Danmark
1514 Farlige hunde 1513 Optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager
1512 Rekonstruktion m.v. 1511 Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud

2009

1510 Offentlighedsloven 1509 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet
1508 Indsatsen mod ungdomskriminalitet 1507 Behandling af klager over politiet
1506 Vi kan leve længere og sundere 1505 Administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed
1504 Restaurationers adgang til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud 1503 Uddannelse og efteruddannelse af præster
1502 Visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler 1501 Konfliktråd
1500 Udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning 1499 Offentligt hasardspil i turneringsform
1498 Modernisering af selskabsretten 1497 Selvstyre i Grønland

2008

1496 Retshåndhævelsesarrest i sædelighedssager. 1495 Evaluering af forsøg med stiftsråd
1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1493 Danmarks transportinfrastruktur

2007

1492  Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger 1491 Folkekirkens lokale økonomi
1490  Om ændring af ATP-ordningens optjeningsmodel og formuefællesskab. 1489 Fra Udvalget om Arbejdsretten og faglige voldgifter
1488  Dansk Straffemyndighed 1487 Kommunal og regional revision. Sagkundskab, uafhængighed og tilsyn hermed

2006

1486  Alkohol i udåndingsluft og en nulgrænse for euforiserende stoffer mv. 1485  Forurettedes processuelle retsstilling i straffesager
1484  Hurtigere behandling af konkursboer 1483 TV-overvågning
1482  Arbejdsskadesikring 1481 Reform af den civile retspleje V - Retsmægling
1480  Revision af Ophavsretslovens Kap.3 1479 Retsplejelovens regler om advokater
1478  Revisorlovgivning - i internationalt perspektiv 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift.
1476  Planlægning og detailhandel 1475 Barnets perspektiv. Forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, tvangsfuldbyrdelse
1474  Straffelovrådets betænkning om det strafferetlige værn mod terrorisme - 1473 Revision af arvelovgivningen m.v.
1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte 1471 Digital tinglysning
1470: Dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet 1469 Varetægtsfængsling i isolation efter 2000-loven

2005

1468  Reform af den civile retspleje IV - Gruppesøgsmål mv. 1467 Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.
1466  Ægtefællers pensionsrettigheder - Behandling på skifte af fællesbo  1465 Dommeres bibeskæftigelse
1464  Lovtidende i elektronisk form 1463 Retssikkerhed i anbringelsessager
1462  Kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. 1461 Varetagelse af tinglysningsopgaven
1460  Revision af forældelseslovgivningen - se resumé 1459 Virksomhedspant
1458  Forbedring af voldtægtsofres stilling 1457  Udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven
1456: E-signaturs retsvirkninger 1455
1454: Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. 1453: Indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen.

2004

1452: Rapport fra sambeskatningsudvalget 1451: Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport.
1450  Administration af domænenavne i Danmark 1449 Gældssanering
1448  Sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden 1447 Hvidvasklovgivningen
1446: Personnavne 1445: Dagspressens Finansieringsinstitut
1444: Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler. 1443 Embedsmænds rådgivning og bistand.
1442: Det grønlandske retsvæsen 1441 Straffelovsrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål.
1440: Revision af forbrugeraftaleloven 1439 Bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet m.v.
1438: Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. 1437: Et nyt udligningssystem. Bind 1 og 2.
1436: Reform af den civile retspleje III  Adgang til domstolene 1435: Den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov.

2003

1434:  Planlægning i kystnærhedszonen. Delbetænkning fra Udvalget om forenkling og udvikling af regionplanlægningen. 1433: Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer
1432: Valgret under udlandsophold 1431: Straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder
1430: Udvalget om Aktieoptioner 1429: Forenklinger i jordlovgivningen.
1428: Retssikkerhedskommissionens betænkning. 1427: Reform af den civile retspleje II. Offentlighed i civile sager og straffesager. Afgivet af Retsplejerådet.
1426: Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet
1424: Straffastsættelse og strafferammer. Bind 1-3. (Almindelig del, Speciel del og Bilag - Statistisk undersøgelse af domspraksis)

2002

1425: Indsigt i den kommunale administration
1423: Forsikringsaftaleloven
1422: Gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling. 1421: Pant og udlæg i andelslejligheder
1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn. 1419 Eksklusivbestemmelser
1418 Arbejdsskadesikring. (Udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering). 1417: IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af
Justitsministeriets udvalg om økonomisk
kriminalitet og datakriminalitet
1416: Forskning i økonomisk kriminalitet 1415 Straffelovens § 296 og § 302. Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk
kriminalitet og datakriminalitet.
1414: Redegørelse om biobanker 1413  Revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. Bind I. Bind II
1412: Godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1411 Ny revisorlovgivning
1410: Politilovgivning 1409: Politiets struktur

2001

1408: Rapport fra Kulbrintebeskatningsudvalget 1407: Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret.
1406: Forskningskommissionens betænkning 1 + 2. 1405: Forenklingsudvalgets delbetænkning II (Kirkefunktionærområdet)
1404: Revision af arkivloven 1403 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet
1402: Betænkning om arbejdsskadesikring. Skadebegreberne - Administration og styring. 1401  Reform af den civile retspleje I. Instansordningen, byrettens sammensætning og almindelige regler om sagsbehandlingen i første instans
1400:  E-signatur og formkrav i lovgivningen.  1399: Sammenlignelig forbrugerinformation 1-2
1398 Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission 1397: Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg.
1396:  Straffelovens § 289 m.v. - berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler. Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.  1395 Statens tilsyn med kommunerne, januar 2001

2000

1394: Papirløs tinglysning 1393
1392: Aktieavancebeskatning. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.  1391: Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje m.v. 
1390: Hjemme-pc'er. Den skattemæssige behandling af pc-hjemmearbejdspladser og hjemme-pc-ordninger.  1389: Børns forsørgelse
1388: Transaktioner mellem nærtstående parter. Delbetænkning IV afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet.  1387: Den kommunale byggesagsbehandling. Modernisering af bestemmelser om naboorientering og de bebyggelsesregulerende bestemmelser og nye procedurer for byggesagsbehandlingen.
1386: Forenklingsudvalgets Delbetænkning I. Bilag. 1385: Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.
1384: Fremtidens speciallæge. 1383: Revision af erstatningsansvarslovgivningen.
1382 Omkostningsdækningsordningen. Betænkning fra Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet. 1381: Forslag til ny salmebog. Betænkning afgivet af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte Salmebogskommission. Bind 1 - Indledning - Salmer - Bønner og tekster.

1999

1380 Organisering af lægemiddelsalget i Danmark  
1378 Vurdering af fast ejendom 1379: Rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Delbetænkning III afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomiskkriminalitet og datakriminalitet
1376 Den finansielle sektor efter år 2000 1377 IT-efterforskning af børnepornografi
1374 Generationsskifte 1375 Ferieudvalgets betænkning om ferieloven
1372 Straffelovsrådets betænkning om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69. 1373: Teaterstøtte i Danmark
1370: Det fremtidige ligestillingsarbejde. 1371 Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. Hæleri og anden efterfølgende medvirken.
1368: Dansk transportforskning, Status og visioner. 1369 Det fremtidige budget og regnskabssystem for kommunerne og amtskommunerne
1366 Fordelingen af opgaver i den offentlige sektor. Betænkning I - II. 1367 Måltidets Hus. Fra råvarer til madkultur med måltidet i centrum.

1998

1364 Stempelafgift 1365 Forenkling af den kommunale finansiering
1362 Rådgiveransvar 1363 Cirkus og artister i Danmark
1360 1361 Kommunernes udgiftsbehov
1358: Varetægtsfængsling i isolation 1359 Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark.
1356 Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg. Den globale informations-infrastruktur. 1357 Udfordringer på lægemiddelområdet
1354 Forholdet mellem minister og embedsmand 1355 Delbetænkning III om sanktionsspørgsmål.
1352 Nævningesager 1353 Butikker og forbrugere - nu og i fremtiden
  1351 Landbrugets strukturproblemer

1997:

1350 Børns retsstilling  
1348 Instansordningen i civile retssager. 1349 Aktindsigt i personalesager
1346 Revision af lov om patientforsikring 1347 Biblioteker i informationssamfundet.
1344 Spil på forlystelsessteder, i restaurationer og foreninger 1345 Behandling af personoplysninger
1342 Information til tiden 1343 Forlystelser
1340 National strategi for fiskeriforskningen 1341 Småsagsproces - Inkassoproces
1338 International adoption 1339 Frist- og forældelsesregler inden for skatteområdet
1336 Tilgængelighed for alle 1337 Integration af flygtninge og indvandrere.
1334 Offentlig kostforplejning i Danmark 1335 Information og samtykke i forbindelse med forsøg
1332 Frivilligt socialt hjælpearbejde 1333 Landdistrikternes udviklingsmuligheder
1330 Samarbejdet mellem retterne og pressen 1331 Lejeforhold
1328 Elektronisk Statstidende 1329 Udfordringer i sygehusvæsenet
1326 Udvisning  

1996:

  1327 Budgetlægning for kirkekasserne
1324 En analyse af sygehuskapaciteten i hovedstadsområdet 1325 Patienters klageadgang på sundhedsområdet
1322 Undervisning af asylansøgerbørn 1323 Haager-konventionen om international adoption af børn
1320 Medierne i demokratiet 1321 Inkassovirksomhed
1318 Revision af lov om arbejdsretten 1319 Domstolsudvalgets betænkning
1316 Kommunale erhvervsskatter og udligning 1317 Forskningsrådenes sagsbehandling m.m.
1314 Fangstindretning og datasystemet i dansk fiskeri 1315 Undersøgelsesorganer
1312 En fremtid for dansk søfart 1313 Serviceuddannelsen
1310 Regulering af reklameadgang for sundhedsydelser 1311 Børn og unges brug af massemedier
1308 Geocenter 1309 Natur, miljø og EU's landbrugspolitik
1306 Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutters investeringsbeslutninger 1307 Hovedstadsområdets fremtidige struktur
1304 Oplæg til en ny iværksætterpolitik 1305 Lægers tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger

1995:

1302 Efteruddannelse af advokater beskæftiget med flygtningenævnssager 1303 Delbetænkning I vedrørende udenlandske kvinders integration og retsstilling
1300 De elektroniske medier 1301 En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet
1298 Fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation 1299 En rejsedommerordning
1296 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter 1297 Konkurrencelovgivning i Danmark
1294 Journalistisk efter- og videreuddannelse 1295 Eksportkreditgaranti og -finansiering
1292 Administration af udlændingesager 1293 Fraskiltes pensionsret
1290 Børsreform II (4 bind) 1291 Anvendelse af udlændingeattachéer m.v.
1288 Delbetænkning III om effektivisering af asylsagsbehandlingen 1289 Juridiske personers bødeansvar
1286 Obligatorisk individuel måling for forbrugspost 1287 Forskningsrådgivningssystemet i Danmark
1284 Forslag til en national strategi for sundhedsvidenskab 1285 Underholdsbidrag
1282 Arbejdsskadeforsikring m.v. 1283 Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser

1994:

1280 Etablering af en dansk Master of Public Health uddannelse 1281 Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen
1278 Behandlingen af klager over politipersonalet 1279 Fælles forældremyndighed - samværsvanskeligheder - børnesagkyndig rådgivning
1276 Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 1277 Forslag til en pædagogmedhjælperuddannelse
1274 Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen 1275 Overbygningsuddannelse for pædagoger
1272 Ombudsmandsloven 1273 Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen
1270 Skifte af dødsboer 1271 Kommunalpolitikernes arbejdsvilkår
1268 Fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor 1269 Gentestudvalgets betænkning om helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet
1266 ABT 93 1267 Strategi for en bæredygtig skovdrift
1264 Præstestillinger 1265 Delbetænkning II om effektivisering af asylsagsbehandlingen
1262 Koordinering af regionalt erhvervsfremme 1263 Redegørelse fra den af trafikministeren nedsatte arbejdsgruppe
1260 Et procesbevillingsnævn 1261 Produktudvikling i skovbruget og træindustrien
  1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken

1993:

1258 Intern revision i staten  
1256 Pruduktsikkerhed 1257 Børn og unges erhvervsarbejde
1254 Revisorlovgivningen 1255 Elektronisk betalingsformidling uden betalingskort
1252 Danmarks internationale indsats 1253 Teknologistøttet undervisning (Fjernundervisning)
1250 Redegørelse om aktivitetsbestemte tilskud. Forenkling af udligningssystemet. Statstilskuddets fordeling 1251 Forenkling af anpartsselskabsloven
1248 Valg og EDB 1249 Delbetænkning I om effektivisering af asylsagsbehandlingen
1246 Revision af AB72 1247 Værgemål
1244 Rapport fra udvalget til undersøgelse af eventuelle misbrugsmuligheder ved andelsbeskatningen 1245 Pensionsoverførsler
  1243 Erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af offentlig regulering

1992:

1242 Landdistrikterne - ændrede vilkår  
1240 Pakkerejser 1241 Lov om omsætning af fast ejendom
1238 Ejendomsvurderingsområdet 1239 Lønindeholdelse for private krav
1236 Ny markedsføringslov 1237 Erstatning for miljøskader
1234 Samordning af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesindsats 1235 Periodisk syn af personbiler
1232 Fremtidens finansielle sektor 1233 Pressens informationsregistre
1230 Børsnoterede selskaber 1231 Omsætning af fast ejendom
  1229 Forenkling og fremtidstilpasning af selskabsloven

1991:

1228 Pensionsmæssig ligebehandling af mænd og kvinder  
1226 Katastrofeberedskab 1227 Udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver
1224 Befordringsfradragsreglerne 1225 Præhospital behandling i Danmark
1222 3. instansbevillinger og andre procesbevillinger 1223 Beslaglæggelse og edition under efterforskning
1220 Den europæiske Menneskerettighedskommission og dansk ret 1221 Driftsomkostninger
1218 Nyt tilskudssystem for de frie grundskoler 1219 Isolationsfængsling i andre europæiske lande
1216 Insider-handel 1217 Modernisering af levnedsmiddelkontrollen i Danmark
1214 Bedre statistik om flygtninge og indvandrere 1215 2. betænkning angående befordring af gods.

1990:

1212 De retlige rammer for indsatsen over for børn og unge 1213 En fælles pædagoguddannelse
1210 Økonomi og miljø i statistisk belysning 1211 Om samfundstjeneste. Delbetænkning II om sanktionsspørgsmål
1208 Dækningsordning for skader forårsaget af stormflod 1209 Udenrigstjenesten mod år 2000
1206 Revision af restaurationsloven 1207 Ferielovudvalget
1204 Selvstændige erhvervsdrivendes pensionsforhold 1205 Medieansvar
1202 Forkyndelse 1203 Kunstnernes skatte- og afgiftsmæssige stilling
1200 Landvæsensretterne 1201 Modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen
1198 Bygningsbevaring 1199 En ny læreruddannelse
1196 Retslægerådet 1197 Revision af ophavsretslovgivningen
1194 Anklagemyndighedens struktur 1195 Brancheglidning og franchising på ejendomsformidlingsområdet
1192 Præmiegraduering i dansk arbejdsskadeforsikring 1193 Virksomhedernes miljøtilsyn
1190 Skjult gæld i biler 1191 Dansk Polarcenter
1188 Forsvaret i 90'erne. 1189 Privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring
  1187 Fortolkningen af love og domstolsafgørelser

1989:

1186 Realkredit og etablering. Delrapport 3  
1184 Afkald på livsforlængende behandling (livstestamenter) 1185 Forskning på mennesket. Etik/jura
1182 Ansættelse i stillinger i folkekirken m.m. 1183 Lægers kliniske videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse
1180 Bistands-, pleje- og omsorgsuddannelser 1181 Fuldbyrdelse af straf m.v.
1178 Den private opsparing 1179 Samordning af landbrugs- og jordbrugsuddannelser.
1176 Sognebåndsløsning og kirkelig betjening af folkekirkens medlemmer 1177 EDB-tinglysning på landsplan
1174 Distribution af adresseløse forsendelser m.v. 1175 Forebyggelse af alkoholmisbrug
1172 Modernisering og forenkling af det kommunale bevillingssystem m.v. 1173 Annoncering m.v. af tvangsauktioner over fast ejendom.
1170 Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav 1171 Afskrivninger
1168 De kommunale opgavers fordeling og finansiering 1169 Anparter
1166 Internationale børnebortførelser 1167 Sikkerhedsbestemmelser for boksning
1164 Vilkår for tilskud til folkeoplysning 1165 Styring af statsvirksomheder
1162 Handelsuddannelser i internationalt perspektiv 1163 Kunstnernes sociale vilkår
1160 Højere forberedelseseksamen 1161 Renteloven
1158 Uddannelser inden for turisterhvervet 1159 Ransagning under efterforskning
1156 Priser og konkurrenceforhold på lægemiddelområdet 1157 Færdselssikkerhedspolitisk handleplan

1988:

1154 Dyreværn 1155 Lægers kliniske videreuddannelse
1152 Struktur og ejerformer. Delrapport 2. 1153 Kommunerne og erhvervspolitikken
1150 90'ernes aftaler og overenskomster 1151 Handelsagenter og handelsrejsende
1148 Biblioteksafgiften 1149 Reform af reglerne om arbejdsløshedsforsikring af selvstændige erhvervsdrivende
1146 Almen voksenuddannelse 1147 BZ-sikring af bygninger
1144 Retsinformationsrådets betænkning om databaser med konkrete afgørelser 1145 Struktur- og planudvalget. 2. delbetænkning
1142 Revision af arbejdsskadeforsikringsloven 1143 Kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder
1140 Revision af bogføringsloven 1141 Klarlægning af de lovgivningsmæssige forhold for distribution af adresseløse forsendelser
1138 Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentslov 1139 Beskatning af finansielle instrumenter
1136 Formueskat 1137 Lettelse af landbrugets rentebyrde. delrapport 1.
1134 Den kommunale indkomstbeskatning i Danmark. 1135 Ferieboligudvalgets betænkning
1132 Teaterloven 1133 Forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester).
1130 Retternes saglige kompetence 1131 RF 2's forlis
1128 Transport af farligt gods 1129 Lotto i Danmark
1126 Intensive produktionsformer inden for landbruget. 1127 Homoseksuelles vilkår
1124 Arealudvalget - Harmonisering af lovgivningen om arealanvendelse og regulering af fast ejendom. Delbet. 3 1125 Åbningstider - butikker, servicesektoren og den offentlige administration.

1987:

1122 1. delbetænkning - om gennemførelsen af EF's socio-strukturelle foranstaltninger i Danmark. 1123 Amtskommunalt udgiftspres og styringsmuligheder
1120 Det fremtidige ankesystem på miljøministeriets og byggelovens område: Delbetænkning 2 1121 Separations- og skilsmissebetingelser
1118 Eksportmedarbejdere m.v. 1119 Det mellemkirkelige arbejdes struktur
1116 Nærradio og lokal-tv. 1117 Offentlig information.
1114 København Kommunes styrelse 1115 Dommerfuldmægtiges uddannelse og efteruddannelse af dommere
1112 Grundlæggende erhvervsudd. 1-2 1113 Advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring
1110 Tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning 1111 Generationsskiftets skatter og afgifter
1108 Brancheglidning i den finansielle sektor. 1109 Afsluttende udtalelse om ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
1106 Kultureksport 1107 Arrest og forbud
1104 Legemsindgreb under efterforskning 1105 Appelbegrænsning for det offentlige i skattesager
1102 Den forurettedes stilling i voldtægts- og voldssager 1103 De mindre selvstændige erhvervsdrivende og den sociale lovgivning
1100 Konfirmation og begravelse 1101 Skat ved konkurs og tvangsakkord
1098 Ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieudbytter 1099 Strafferammer og prøveløsladelse: Delbetænkning I om sanktionsspørgsmål
1096 Revision af lov om tilsyn med pensionskasser 1097 Revision af plantenyhedsloven
1094 Breddeidrætten i Danmark (3 bind) 1095 Beskatning af kunstnere
1092 Folkeskolens specialundervisning 1093 Edb i tinglysningen
1090 En fremtidig skovpolitik 1091 Behandlingen af skatte- og afgiftsstraffesager
1088 Klubvirksomhed 1089 Forskning og udvikling
1086 Kuratorsalærer m.v. 1087 Samliv med og uden ægteskab inden for den sociale lovgivning
1084 Ny foketingsvalglov. Delbetænkning 1085 Uddannelseskrav til præstestillinger
1082 Afsluttende beretning om ændringer i våbenlovgivningen 1083 Medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet
  1081 Realrenteafgiftssatsen

1986

1080 Praksissektorens organisation  
1078 Landbokommissionen. 2. delbetænkning om Landbrug og miljø. 1079 Indførelse af et nyt tilskudssystem for de private skoler
1076 Arkitektuddannelsen i Danmark. 1077 Administration af arbejdsskadeforsikringen.
1074 Ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid. 1075 Fra monopollov til konkurrencelov.
1072 Supplerende dagpenge 1073 Kortudvalget. Den statslige kort- og geodataproduktion.
1070 De handicappede og arbejdsmarkedet. 1071 Lovgivning om andelsselskaber.
1068 Principbetænkning om tvang i psykiatrien. 1069 Udligning af AIDS-udgifter.
1066 Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 1067 Revision af kødlovgivningen.
1064 Ophavsret og EDB. 7. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen. 1065 Homoseksuelle og arveafgift.
1062 Reform af den juridiske kandidatuddannelse. 1063 Billedret. 6. delbetænkning fra udvalget vedrørende revision af ophavsretslovgivningen.
1060 Beskatning af udenlandsk indkomst. 1061 Revision af musikloven.
1058 Arbejde Undervisning Fritid 1059 Statsfinansieret udligning.
  1057 Forslag til Alterbog.

1985

1056 Anonyme vidner m.v.  
1054 Samordningsfradraget i tjenestemandspensioner 1055 Revision af lov om styrelse af de højere uddannelsesinstitutioner
1052 Retternes stedlige kompetence i borgerlige sager m. v. (EF-domskonventionen) 1053 Adoption af udenlandske børn og adoptionsformidling. Bet. IV fra justitsministeriets adoptionsudvalg
1050 Kursgevinster og kurstab. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af afkast i investeringer i finansielle fordringer 1051 Arealudvalget: Planlægning på miljøministeriets område. Delbetænkning
1048 Vagtvirksomhed 1049 Det kommunale løntilsyn
1046 Registrering af gravminder 1047 Nærradio og lokal-tv i fremtiden:
1044 Samordning i sundhedsvæsenet 1045 Betydelige risici (Arbejdsministeriet)
1042 Revision af kunsthåndværkeruddannelserne 1043 Genteknologi og sikkerhed
1040 Beskyttelse af kulturværdier i Danmark 1041 Beskatning af ægtefæller
1038 Ophavsretligt biblioteksvederlag. 5. delbetænkning 1039 Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen
1036 Erstatning og forsikring for skader opstået ved benyttelse af motordrevne køretøjer. 1037 En fremtidig gartneripolitik
1034 Landsbrugsloven. 1. delbetænkning 1035 Samtidig sagsbehandling (Miljøministeriet)
1032 Datakriminalitet 1033 Konjunkturregulering og visse udligningstekniske problemer
1030 Arbejdsdelingen på telekommunikationsområdet 1031 Forenkling af afskrivningsloven
  1029 Dansk mediepolitik

1984

1028 Delpension - samspilsproblemer - samordningsfradrag - førtidspensionering af tjenestemænd  
1026 Billedkunst og fonogrammer. Registrering til biblioteksafgift. 1027 Kommunale diæter og vederlag
1024 Ejendomsskatternes rolle i den kommunale finansiering 1025 Brevstemmeafgivning
1022 Revision af funktionærloven 1023 Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter
1020 Kunstformidling 1021 Arbejdsløshedskassernes fejludbetalinger
1018 Skolegangens begyndelse i folkeskolen 1019 Retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser
1016 Fritidsvirksomhed for børn og unge : fritidsundervisningslovens kapitel II 1017 GTO's fremtid (Grønlandsministeriet)
1014 Arve- og gaveafgift. Delbetænkning 1015 Embedslægevæsenet
1012 Systemeksport inden for uddannelsessektoren 1013 De private skolers økonomi : en vurdering af de bygningsmæssige forhold
1010 Bevaringsværdige huse til beboelse 1011 Behovet for undervisning i teknisk anvendelse af EDB i de eksisterende teknikeruddannelser
1008 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse 2. del 1009 Bankiervirksomhed
1006 Statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene 1007 Forslag til en 2-årig forsøgsordning for Pastoralseminariet
1004 Jobsikring for værnepligtige 1005 Betænkning II om RF.2's forlis
1002 Lovgivning om andelskasser 1003 Tilbageførsel af arealer til landzone
1000 Film- og videoprogramspørgsmål 1001 Retsinformationsrådets betænkning om en lovdatabase.
998 Tavshedspligt 999 Den interne trafik i Grønland. Betænkning II.
996 Ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret. 997 Samspilsproblemer for pensionister
994 Lægdommerordningen i straffesager m.v. 995 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger.

1983

992 Eliteidrætten i Danmark 993 En fremtidig landbrudspolitik - nogle mere langsigtede perspektiver.
990 Naturpræparater og ikke-autoriserede helbredelsesmetoder. 991 En gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikring.
988 Hovedstadsområdet 989 Samliv uden ægteskab. Bet. nr. 9 fra ægteskabsudvalget af 1969.
986 Øget dansk tv-udbud. Mediekommissionens betænkning nr. 5. 987 En eventuelt ændret organisation af den skolepsykologiske rådgivning m.v.
984 Redegørelse fra Udvalget til analysering og vurdering af leasingprojekter og tilsvarende investeringstilbud. 985 Forældremyndighed og samværsret.
982 Revision af Danmarks Biblioteksskoles uddannelsesvirksomhed. 983 Betalingsstandsning
980 Efterkassation af værnepligtige. 981 Håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen.
978 Varetægtsfængsling i voldssager. 979 Indførelse af en autorisationsordning for autoværksteder.
976 Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. 977 Behandling af skattestraffesager, der afgøres administrativt. Delbetænkning
974 Kabelproblematikken og fremførelse af udenlandsk fjernsyn. Mediekommissionens betænkning nr. 4. 975 Isolation af varetægtsarrestanter.
972 De trykte mediers økonomi og beskæftigelse. Mediekommissionens betænkning nr. 3. 973 Dåb og brudevielse.
970 Fonde 971 Revision af margarinelovgivningen.
968 Udlændingelovgivningen 969 Bøger i Danmark.

1982

966 Kontrolordning for glatløbede haglgeværer. delbetænkning 967 Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark.
964 Generelle hastighedsbegrænsninger. Delbetænkning. 965 Rapport om betalingskort.
962 Beskyttelse af kunstneriske præstationer. 963 Kommunal udligning og tilskud til kommuner.
960 Jordbank- og indekslån i landbruget. 961 Social- og sundhedsuddannelser inden for efg-systemet.
958 Principperne for den danske bistand til udviklingslandene. 959 Offentlig information via bibliotekerne.
956 RF.2's forlis. 957 Gældssanering
954 Video. Mediekommissionens betænkning nr. 2. 955 Foranstaltninger over for åndssvage og andre svagtbegavede lovovertrædere.
952 Folkekirkens økonomi. 953 Samarbejdet mellem fredningsmyndighederne og museerne.
950 Biblioteksbetjening af blinde og svagtseende. 951 Landmændenes efteruddannelse m.v.
948 Værdipapirer. 949 Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast.
946 Lavindkomstkommissionens betænkning 1982. 947 Landscentralen for undervisningsmidler.
944 Båndafgifter - sanktioner - påtale. 945 Eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen.
942 Etablering af en tilsynsordning for investeringsforeninger. 943 Filmloven.
940 Rapport om finansiering 941 Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang

1981

938 Helårsbeboelse i sommerhusområder 939 Etablering af en civil pilotuddannelse.
936 Nordsat. Mediekommisiionens betænkning nr. 1. 937 Lovgivning om kommanditselskaber.
934 Revision af lovgivningen på det måletekniske og justerpligtige område. 935 Teletekstsystemer.
932 Straffebestemmelser i skatte-. afgifts- og tilskudslovgivningen. 933 Skolesundhedstjenesten.
930 Landsbykommissionens delbetænkning 5: kultur, planlægning og medindflydelse. 931 Landsbykommissionens delbetænkning 6: bidrag til en landsbypolitik.
928 Landsbykommissionens delbetænkning 3: erhverv. 929 Landsbykommissionens delbetænkning 4: privat service.
926 Forslag til specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske. 927 Landsbykommissionens delbetænkning 2: befolkning og offentlig service.
924 1. betænkning afgivet af Sølovsudvalget - rederbegrænsning m.v. 925 Redegørelse fra udvalget om virksomhedsbeskatning.
922 Barsebäckværket - sikkerhed og beredskab. 923 Produktsikkerhed
920 Beretning om periodiske syn. 921 Færdselssikkerhedspolitisk redegørelse. 1. del.
918 Børnekommissionens betænkning. 919 Uddannelse til ergoterapeuter og fysioterapeuter.
916 Pædagogikum. 917 Prisfastsættelse for blod og blodfraktioneringsprodukter.
914 Straffelovrådets betænkning om voldtægt, røveri og brandstiftelse. 915 Samliv uden ægteskab I. bet. nr. 8 fra ægteskabsudvalget af 1969.
912 Licenskonstruktioner og fotokopiering. 1. delbetænkning. 913 Ø-kommunernes økonomiske og servicemæssige problemer.
910 Landsbykommissionens delbetænkning 1: den hidtidige udvikling. 911 Dagspressens distributionsforhold.
  909 Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning.

1980

908 Statens kantiner  
906 Socialindkomst 2 907 Organisering af indsamling og fordeling af blod samt fremstilling af blodfraktioneringsprodukter.
904 Ændring af tinglysningslovens § 38 . 905 Delbetænkning om generelle hastighedsbegrænsninger.
902 Forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur samt personellovgivning. 903 Revision af den kommunale valglov og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-parlamentet.
900 Uddannelses- og erhvervsvejledning. 901 Opgavefordelingen på vejområdet.
898 Førtidspension. 899 Uddannelse af sygeplejersker og radiografer til røntgendiagnostik- og radioterapiafdelinger.
896 Socialindkomst. 897 Kommunale udgiftsbehov III. Supplerende rapport.
894 Kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.m. 895 Udvidet samarbejde mellem skattevæsenet og toldvæsenet.
892 Køreuddannelse. 893 Revision af folketingsvalgloven.
890 Børneteater og opsøgende teater. 891 Redegørelse om Rigshospitalets økonomiske forhold m.v.

1979

888 Hovedstadsrådet : struktur og opgaver 889 Om en sognemedhjælper ordning
886 Behandling af sager af mindre værdi ved domstolene 887 Supplement til Betænkning om uddannelse af laboranter i klinisk mikrobiologi (fra 1973)
884 Televirksomhedens fremtidige organisation 885 Den geografiske placering af erhvervsuddannelser i Hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster
882 Udlændingelovgivningen 883 Arbejdsskadeforsikring i Grønland
880 Vikarordninger inden for jordbruget 881 Ændring af tilskudssystemet for Færøerne
878 Biblioteker 879 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedrørende den skattemæssige behandling af investeringsforeninger og deres medlemmer
876 Tillæg til betænkning om køb på kredit : om udlejning af løsøre 877 Delbetænkning om biblioteksafgiften
874 Uddannelse af kliniske diætassistenter 875 Rationalisering af udskrivningsvæsenet
872 Det kgl. Teater - en fremtid som hele landets teater 873 Alternative besiddelsesformer i jordbruget
870 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet : del 2 871 Revision af retsplejelovens afsnit om advokater
868 Intensive produktionssystemer og dyrebeskyttelse i praktisk landbrug 869 Vurdering af fast ejendom
866 Behandling af klager over lægers og andre medicinalpersoners patientbehandling 867 Delbetænkning IV fra EDB-samordningsudvalget om forvaltningens konsulent- og planlægningssektioner samt EDB-efteruddannelse og om samarbejde mellem Datacentralen og Kommunedata
864 Opgave- og byrdefordeling : afgivet af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg om civilforsvar og brandvæsen m.v. 865 Begrænsning af overarbejde og om afspadsering fra udvalget om fordeling af arbejdet
862 Uddannelse af værnepligtige i civilforsvaret 863 Beskyttelsesrum
860 Civilforsvar og brandvæsen m.v. 861 Integration af civilforsvar og brandvæsen :
  859 Overførsel af de under Meteorologisk Institut og Geodætisk Institut hørende forskningsopgaver til undervisningsministeriet

1978

858 Fragtaftaler ved indenlandsk vejtransport  
856 Beskatning af aktieavancer 857 Offentlighedslovens revision
854 En fremtidig gartneripolitik 855 Kommunale udgiftsbehov : I-II
852 Revision af lov om lodsvæsenet 853 Skolestart
850 Specialpædagogiske uddannelser 851 Danmarks Journalisthøjskole
848 De biskoppelige handlinger: præste- og bispevielse, provsteindsættelse og kirkeindvielse. 849 Teateruddannelserne i Danmark
846 Barselsorlov 847 Den postgraduate kliniske uddannelseskapacitet og samfundets behov for læger.
844 Vejstøj 845 Forbrugerkøb
842 Revision af dykkerloven 843 Rapport om budgetteringssystemer ved de højere uddannelsesinstitutioner
840 Delbetænkning III fra EDB-samordningsudvalget om personregistrering 841 Vanding i jordbruget
838 Den fremtidige anvendelse af Kysthospitalet på Refsnæs 839 Køb på kredit
836 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet 837 Hjemmestyre i Grønland
834 Etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere. 835 Efterløn
832 Videreuddannelsen af hospitalslaboranter 833 Øresundsforbindelser
830 Beskikkelse af forsvarer under efterforskningen 831 Uddannelse af cytolaboranter
  829 Lempelse af erstatningsansvaret m.v. : betænkning II afgivet af justitsministeriets erstatningsudvalg

1977

828 Rationalisering og planlægning i skatteadministrationen  
826 Grundlaget for planlægningen af psykiatrisk sygehusvæsen 827 Færdselslovens § 40: nye former for trafiksanering
824 Afsluttende redegørelse fra indkomstskatteudvalget 825 Retternes kompetence og arbejdsform i straffesager
822 Revision af skolestyrelseslovens kapitel 2 m.v. 823 Revision af rentemarginalloven
820 En undersøgelse, der kan belyse visse virkninger af fri abort 821 Lokaliseringsvejledning
818 Socialformidleruddannelser 819 Den kgl. Grønlandske Handel
816 Forbrugerkommissionens betænkning IV : forbrugeroplysning - forbrugerpolitik - lov om forbrugerspørgsmål 817 Ældre og arbejdsmarkedet
814 Lægeundersøgelse m.v. efter § 63 i lov om arbejdsmiljø 815 Videreuddannelsen til speciallæge
812 Arbejdsmedicinske klinikker m.v. samt arbejdslæger på amtsplan 813 Bedriftssundhedstjeneste i Danmark
810 Uddannelser inden for kostforplejningsområdet 811 Arbejdsmiljøinstitut
808 Delbetænkning II fra EDB-samordningsudvalget om styrelsen af statslige og fælleskommunale registersystemer 809 Grundlaget for en overordnet prioritering af indsatsen inden for sygebehandling og sygdomsforebyggelse
806 Alternativer til frihedsstraf - et debatoplæg 807 Den interne trafik i Grønland
804 Revision af uddannelsen af økonomaer til sygehuse m.v. 805 Den skattemæssige behandling af renteindtægter og -udgifter
802 Koordination af visse pleje- og omsorgsuddannelser 803 Prænatal genetisk diagnostik
800 Tvangsauktion over fast ejendom 801 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
798 Kommunalt nærdemokrati 799 Principper for en reform af de sociale pensioner
796 Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse. Bet. 7 797 Oral histopatologi
794 Forskningsstyring - med særligt henblik på de højere uddannelsesinstitutioner 795 En fremtidig landbrugspolitik
792 Arbejdsskadeforsikring : 793 Det obligations- og aktieløse samfund: EDB-indskrivning i stedet for papirer :
790 Skatter og indkomstafhængige ydelser II : samordningsproblemet i 1975 og 1976 : civilstandens betydning : lovmodel : 791 Delbetænkning vedrørende lands- og landsdelsfunktioner
788 Revision af loven om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner 789 Skolestart : I.
  787 Udvidet statslig information om love m.v.

1976

786 Personalebevægelighed i centraladministrationen  
784 Delbetænkning fra EDB-samordningsudvalget om personregistre 785 Bevarelse m.v. af radio- og TV-udsendelser
782 Boliger for unge 783 Statens Kunstfond
780 Foreløbig redegørelse fra indkomstskatteudvalget 781 Særforsorgens udlægning
778 Nye veje til en højere uddannelse : 779 Den skattemæssige behandling af indeksering af fordringer
776 Uddannelsen af kliniske tandteknikere 777 Uddannelse af plejere
774 Støtteordning for zoologiske haver 775 Godkendelse som adoptivforældre. Bet. III fra justitsministeriets adoptionsudvalg
772 Rapport om samordning af pension, skat og boligsikring 773 Retternes kompetence og arbejdsform i civile sager.
770 Delbetænkning vedrørende periodisk syn af personvogne. 771 Lighed i værnepligtsbyrden  -2. del
768  Studenterregistrering. Anden beretning 769 Redegørelse vedrørende revision af lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m.
766 Ambulancetjenesten uden for Stor-København. 767 Delbetænkning om offentlige registre
764 Revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. 765 De danske vejrtjenesters forhold
762 Lighed i værnepligtsbyrden - 1. del. 763 Etablering af et marked for kortfristede værdipapirer.
760 Radio- og fjernsynsprogrammmer for søfarende. 761 Udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet.
758 Forsikringskommissionens betænkning IV. 759  Visse strafferetlige og civilretlige spørgsmål i forbindelse med arbejdskonflikter.
756  Befolkningens tandsundhedsstatus og tandlægevæsenet. 757 Det lokale ligningsvæsen
  755 Udvidet adgang til førtidig folkepension og fleksibel pensionsalder.

1975

754 Socialforskningsinstituttets fremtidige virksomhed  
752 Kriminalforsorg - socialforsorg 753 Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab på valuta
750 De bibelske læsninger i gudstjenesten 751 Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
748 Turismen til Danmark. 749 Revision af tandlægeloven.
746 Sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige. 747 Strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold.
744 M/T "Edith Terkol"s forlis 745 Uddannelse af det værnepligtige personel i civilforsvaret uden for civilforsvarskorpset
742 Politikredsinddelingen i hovedstadsområdet. 743 Planlægningen i centraladministrationen
740 Lovtidende og ministerialtidende 741 Studenterregistrering
738 Forbrugerkommissionens betænkning III : forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse 739 TV i Grønland.
  737 Forsikringskommissionens betænkning III

1974

736 Sagsomkostninger ved administrative nævn  
734 Beskatningsregler for ejerboliger 735 Revision af lukkeloven
732 Indeksering af pengefordringer. 733 Planlægning vedr. børnehave- og fritidspædagogseminarierne.
730 Grunduddannelse af sygeplejersker 731 Den statslige administration på amtsplanet
728 Anholdelse og varetægt 729 Den statslige revisions struktur m.m
726 Ægteskab : 6 : ægteskab i statistisk og sociologisk belysning : udarbejdet af socialforskningsinstituttet for ægteskabsudvalget af 1969 727 Revision af museumslovene
724 Dyrtidsregulering 725 Lægemiddeldistribution i Danmark
722 Det fremtidige budget- og regnskabssystem i kommuner og amtskommuner 723 Selskabsbeskatning ved fusion.
720 Ægteskab 5: Samliv og ægteskab 721 Revision af boligkonsulentuddannelsen
718 Undersøgelse i adoptionssager. Bet. II fra justitsministeriets adoptionsudvalg 719 Ægteskab  4: Vilkårene for separation og skilsmisse.
716 Ægteskab 3: Formueordningen. 717 Ny højere handelseksamen
714 Kriminalforsorgen og massemedierne 715 Kvinders stilling i samfundet - slutrapport
712 Det Kgl. teaters bygnings- og driftsforhold. 713  Skatter og indkomstafhængige ydelser
710 Nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelsen. 711 Uddannelsen af husholdningslærere efter loven af 1972.
708 Tillægsbetænkning til forsørgerbegrebet 709 Idrætsbetingelser
706 Læreruddannelse og lærerbehov 707 En statistisk belysning af forbrugerområdet
704 En undersøgelse af kopiering og anden mangfoldiggørelse i skolerne 1972-73 705 Støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse
702 Revision af lov om totalisatorspil 703 Ægtefællers beskatning
  701 Ændring af Kommissionsloven

1973

700  Turisme i Grønland  
698 Behandling af borgerlige sager 699 Ingeniøruddannelserne i Danmark
696 Skibes stabilitet 697 Ægteskab 2: Separation og skilsmisse.
694 Ansvar for olieskader. 695 Personaleforbruget i kommuner og amtskommuner.
692 Boligbyggeriet i Grønland 693 Instrumentteknikeruddannelsen.
690 Sammenslutningen Boss of Scandinavia. 691 Ægteskab 1: Ægteskabs indgåelse
688 Revision af begravelsesloven og ligbrændingsloven 689 Periodiske syn af motorkøretøjer
686 Revision af foderstoflovgivningen. 687 Delbetænkning om private registre.
684 Ændring af skiftelovgivningen 685 Revision af loven om arbejdsretten.
682 Kundgørelse og opfyldelse af traktater 683 Undervisning, erhvervsuddannelse og fritidsaktiviteter for indsatte i fængselsvæsenets anstalter.
680 Uddannelse af sygehjælpere. 681 Forbrugerkommissionens betænkning II om markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn.
678 Prostitution 679 Erstatning for invaliditet og for tab af forsørger.
676 Indtægtsgrænsen ved offentlig sygesikring 677 Intensivering af værnepligtiges uddannelsei Civilforsvarskorpset.
674 Omfang og finansiering af byggemodningsforanstaltninger. 675 Uddannelse af kliniske diætassistenter.
672 Efteruddannelse af journalister 673 Ligestilling
670 Uddannelse af socialhjælpere. 671 De bibliotekariske uddannelser.
668 Kvinders stilling på arbejdsmarkedet 669 den stedlige social- og sundhedstjeneste.
666 EDB-undervisning i den offentlige forvaltning 667 de strafferetlige særforanstaltninger

1972

664 Det sociale tryghedssystem - socialreformkommissionens 2. betænkning 665 Central erhvervsregistrering
662 Anvendelsen af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed. 663 Lægemidler
660 Lov om veterinærvæsenet samt om udøvelse af dyrlægegerning 661 Undervisningsministeriets struktur- og rationaliseringsudvalg. 1. betænkning
658 Ændring af par. 5 i lov nr. 256 af 4. juni 1969 om ægteskabs indgåelse og opløsning 659 Tilskud til lægemidler
656 Tjenestemænds godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser 657 Begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v.
654 Omlægning af daginstitutionernes struktur 655 Det almennyttige byggeris priser, standard og udlejningsmuligheder
652 Morarenter 653 Ændring af reglerne for uddannelsen til børneforsorgspædagog
650 Nogle af- og nedkriminaliseringsspørgsmål 651 Statsskatteadministrationen
648 Hjemmesygeplejen 649 Borgerlig personregistrering.
646 Grønlandsadministrationens budget- og regnskabsvæsen 647 Uddannelse af lærere i tekstilsløjd
644 Effektiviteten af forvaring og særfængsel m.v. 645 International ungdomsudveksling.
642 4. betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven ang. I. Befordring af gods II. Befordring af passagerer og rejsegods III. Ændringer i enkelte sølovsbestemmelser (§§ 220 og 223a) IV. Forældelse af visse fordringer (§ 284) 643 Revision af sømandsloven
640 Selskabsbeskatning 641 Det offentliges annoncering i dagspressen
638 Forbedring af kildeskatten 639 Koordinering af småskovsforeningernes og Det danske Hedeselskabs virksomhed
636 Dansk informations- og kulturarbejde i udlandet 637 Børne- og ungdomsteater
  635 Realkreditinstitutternes vurdering og låneudmåling

1971

634 Udlæg og udpantning  
632 Partiel byudviklingsplan nr. 9 for Københavns-egnens byudviklingsområde 633 Fødselshjælpens tilrettelæggelse
630 Omsorgen for ældre og for pensionister 631 Den fremtidige fordeling af arbejdsopgaverne på kriminalforsorgens område mellem dansk forsorgsselskab og fængselsvæsenet
628 Finansieringsselskaber og lignende virksomheder 629 Centraladministrationens organisation
626 Gymnasielærernes pædagogiske uddannelse 627 Landsdelskonservatorierne i Esbjerg, Odense og Ålborg
624 Ændring af adoptionsloven. Betænkning I fra justitsministeriets adoptionsudvalg 625 Foreløbig revision af højmessen (herunder dåb og nadver)
622 Efterforskning i straffesager m.v. 623 Uddannelse af maskinister og maskinmestre
620 Revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer 621 Skolebiblioteker og centraler for undervisningsmidler
618 Betænkning II afgivet af handelsministeriets mælkeudvalg af 1965 619 Rådgivning inden for det sociale område
616 En statistisk belysning af pantebrevsmarkedet 617 Undervisningen i kristendomskundskab / religion i folkeskolen
614 Behovet for bibliotekarer 1970-1985 : en prognose 615 Kvinders deltagelse i det offentlige liv
612 Erhvervsfaglige grunduddannelser 613 Firmalov
610 Folkekirken i det moderne samfund 611 Bidragsfonden
608 Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene 609 Erstatning for vaccinationsskader
606 Konkurs og tvangsakkord 607 Revision af biblioteksloven
604 Åger 605 Politikredsinddelingen i Danmark
602 Revision af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v. 603 Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område
600 Fondsbørsen og fondsbørsvekselererne. Betænkning II 601 Straffelovrådets betænkning om privatlivets fred
598 10. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960: om statens långivning til jordbrugsmæssige formål: ændringer i jordfordelingsloven : statens erhvervelse af jord: administrationen af lovgivningen vedrørende jordbrug 599 10. skoleår
596 Iværksættelse af en uddannelse af klinikassistenter for tandlæger og af tandplejere 597 Forbrugerkommissionens betænkning I. Mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet
594 Kvinders sundhedsforhold 595 2. betænkning vedrørende gennemgang af ekspropriationslovgivningen
  593 Hjælp efter forsorgsloven til indkaldte værnepligtige

1970

592 Radiokommissionen  
590 Den offentlige hygiejne m.v. 591 Den fremtidige skolelægeordning
588 Straffelovrådets betænkning om spirituspåvirkede motorførere 589 Udenlandske arbejderes forhold i Danmark
586 Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret. 7. del: Straf og disciplinarmidler. Klageregler 587 Undersøgelse af en række juridiske og administrative forhold vedrørende Danmarks Radio
584 Uddannelseskrav til seminariernes lærere 585 Indførelse af adgang for køber til at træde tilbage fra aftaler m.v. indgået på bopælen
582 Biografbevillingssystemet 583 Uddannelsen af plejehjemsassistenter
580 3. Betænkning afgivet af udvalget til revision af søloven angående I. Partrederi II. Søpanteret m.v. III. Registrering af skibe under bygning 581 Betænkning afgivet af jordboniteringskommissionen : 1. del: Om udarbejdelsen af vejledende regler for udførelse af jordboniteringer, 2. del: Om kommissionens arbejde med ansættelse af prøvetakster i de enkelte kommuner
578 Datatransmission 579 Forsikringskommissionens betænkning II. Lovpligtig ulykkesforsikring
576 Uddannelse af lærekræfter ved de sociale seminarier og skoler m.v. 577 Formidlingen af undervisningsmidler inden for folkeskolen
574 Uddannelsen af børnehave og fritidspædagoger 575 Familiens og børnenes tilpasning
572 3. betænkning afgivet af det nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om ændring af de for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. 573 Sundhedsplejerskesituationen
570 Specialuddannelse af sygeplejersker i radiologi og uddannelse af røntgenografer 571 Uddannelse til omsorg
568 Sikring af søfarende i sygdomstilfælde 569 Religionsundervisningen i gymnasiet, på studenterkursus m.v. samt på kursus til højere forberedelseseksamen
566 Toldkommissionen af 1967 567 Sikring af søfarende i sygdomstilfælde
564 Koordinering og udbygning af foranstaltninger for børn og unge med psykiske afvigelser 565 Danmarks samarbejde med udviklingslandene
562 Afhjælpning af præstemangelen 563 Kriminalforsorgsudvalgets betænkning om rekruttering og instruktion af honorarlønnede tilsynsførende. Udvalgets 3. betænkning
560 Kiropraktorer 561 Landbrugsordningerne
558 Dommerkontorernes kasse- og regnskabsvæsen 559 Samfundet og ungdommen
556 8. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : om revision af lovgivningen om landbrugsejendomme m.m. 557 9. betænkning afgivet af landbokommissionen af 1960 : om lovgivningen vedrørende opførelse af arbejderboliger på landet
554 Uddannelsen inden for skatteadministrationen 555 Aldersfordelingen i politikorpset
552 Realkreditkommissionen af 1966 553 Forbud mod racediskrimination
550: Pensioner efter tidligere tjenestemandslove 551: Forslag om revision af arbejdsløshedsforsikringen
548: Uddannelse til kommunernes sociale forvaltning 549: Uddannelse af socionomer
546: Bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger - delbetænkning 1 547: De socialpædagogiske uddannelsers indhold

1969

544: Kommune-momsen 545: Olietanke og beskyttelse af grundvandet
542: Forsøgscenter for det gymnasiale undervisningstrin 543: Det sociale tryghedssystem - betænkning 1
540: En fællesnordisk aktieselskabslovgivning 541: Obligationsmarkedets forhold
538: Revision af værnepligtsloven - delbetænkning 1 539: Beværtning
536: Udviklingen i dansk dagpresses struktur og økonomi. 537: Revision af ligsynsloven
534: Registrerede revisorer 535: Koldinghus
532: Seksualundervisning uden for folkeskolen og individuel vejledning m.v. - betænkning 2 533: Håndværket og den mindre industri
530: Uddannelsen af det ikke-sygeplejerskeuddannede plejepersonale (plejere/plejersker) ved statshospitalerne og andre psykiatriske helbredelsesinstitutioner 531: Seminarieplanlægning
528: Statsskovenes distriktsadministration m.v. 529: Kjolesyningslæreruddannelsen
526: Kvindelige tjenestemænds forhold 527: Læreruddannelsen efter loven af 1966
524: Praktik i uddannelser til det sociale område 525: Organisation af konserveringsvirksomheden ved museer, arkiver og biblioteker samt om oprettelse af en konservatorskole
522: Adgang til svangerskabsafbrydelse
523: Udbygning af edb-kapaciteten for forskning og uddannelse
520: Administrativ mellemuddannelse
521: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 5
518: Afgivet af mælkeudvalget af 1965 - betænkning 1 519: Vilkår ved betingede domme og prøveløsladelser
516: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 6 517: En kulturpolitisk redegørelse
514: Intensivering af mandskabsuddannelse 515: Spirituspåvirkede motorførere

1968

512: Uddannelse af økonomaer til sygehuse m.v. 513: Funktionærlovens §§ 1, 8 og 10
510: Revision af byggelovene for København og Frederiksberg 511: Uddannelse af fængselspersonale
508: En fast forbindelse over Store Bælt 509: Dødsbobeskatning
506: Økonomisk støtte til unge under uddannelse
507: Undersøgelser mod personer ansat i politiets tjeneste
504: Kvinders uddannelsesproblemer 505: Kollektiv investering i aktier
502: Ingeniøruddannelser i Danmark
503: En ny organisation af den kliniske del af studenterundervisningen ved det lægevidenskabelige fakultet under Københavns universitet
500: Det kriminalretlige sanktionssystem m.v. i Grønland 501: Opsparing og kapitalforsikring i pensionsøjemed
498: Den praktisk-teologiske uddannelse af præster i folkekirken 499: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 4
496: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 3 497: Mindre skibes sikkerhed
494: Handicappede unges deltagelse i undervisning i og ud over folkeskolen 495: Den kirkelige administration - betænkning 2
492: Efteruddannelsen af sygeplejersker til lederstillinger ved plejehjem og alderdomshjem med sygeafdelinger 493: Information og rådgivning indenfor håndværk og industri
490: Forsikring - betænkning 1 491: De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - betænkning 2
488: Byfornyelse 489: Arbejderbeskyttelse i Grønland
486: De primære provinslufthavne 487: Ansvar for radio- og fjernsynsudsendelser
484: Seksualundervisning i folkeskolen m.v. - betænkning 1 485: Fradragsreglerne i den sociale pensionslovgivning
482: Erstatningsansvar for nuklear skade - betænkning 2 483 afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965
480: Landbrugsuddannelsen 481: Oprettelse af en landsdelsscene i Sønderjylland
478: Skattefri afskrivninger på bygninger m.v.

479: Ægteskabsretlige problemer i forbindelse med kildeskattelovens regler om ægtefællers beskatning - betænkning 4
476: Den kirkelige administration - betænkning 1 477: Københavns Lufthavns fremtid
474: Udbygning af journalistuddannelsen i Danmark 475: Den højere undervisnings- og forsknings administrative organisation - betænkning 2
472: Thyborønkanalen 473: Undervisningspligtens udvidelse
470: MS Hanne S's og MS Teddy's forlis 471: Statens refusioner af kommunernes udgifter
468: Filmcensur 469: Statens informationsvirksomhed

1967

466: Folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde - betænkning 2 467: Naturfredning - betænkning 2
464: Økonomisk støtte til mødre med spædbørn 465: Afgivet af sundhedsstyrelsens utensilieudvalg.
462: Biblioteksassistenternes uddannelses- og ansættelsesforhold 463: Faste forbindelser over Øresund
460: Bygningsskader 461: Naturfredning - betænkning 1
458: Civil værnepligt 459: Fællesantenneanlæg m.v.
456: Partiel byudviklingsplan nr. 8 for Københavnsegnens byudviklingsområde: Amager 457: Toldgrænsekorpset
454: Lovgivning om transplantation 455: Danmarks højskole for legemsøvelsers reorganisation
452: Principperne for en almindelig tillægspensionsordning 453: Undervisning og uddannelser
450: Oprettelsen af en særlig institution for en del af de psykisk abnorme lovovertrædere. 451: Københavns Universitets udbygning
448: Uddannelsen af statsautoriserede revisorer. 449: Autorisation m.v. af psykologer
446: Optrædendes engageringsforhold 447: Højere forberedelseseksamen
444 afgivet af fiskerikommissionen af 1961 445: Forbindelsen til Færøerne under arbejdskonflikter
442 afgivet af udvalget vedr. udflytning af Den kongelige Grønlandske Handel 443: Adgang til at betale skat af løbende indkomst
440: Forsørgerbegrebet - studier i familiens retslige problemer
441: Skolefondens forvaltning af og kontrol med tilskudsmidlerne - folkeskolens lærerlønninger og pensioner - delbetænkning 1

1966

438: Partiel byudviklingsplan nr. 7 for Københavnsegnens byudviklingsområde 439: Anvendelse af indekslån i boligbyggeriets finansiering
436: Børsen og kapitalmarkedet - betænkning 1 437: Mulighederne for at inddrage amtstuerne og deres personale i arbejdet på indkomstbeskatningens område
434: Statsstøtte til forbedring af teaterlokaler og indretning af nye teaterlokaler for den tournerende teatervirksomhed 435: Straf for pornografi
432: Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - betænkning 2 433: Strafferetslig forældelse m.v.
430: Ungdomsskolen 431 afgivet af spildevandskommissionen af 1957
428: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 1 429: Befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret - delbetænkning 2
426: Undervisningsvejledning for ungdomsskolen 427: Den offentlige forebyggende børnetandpleje
424: Uddannelsen af børnehavelærere og fritidspædagoger 425: Adm. og øko. problemer i forbindelse med anvendelse af audiovisuelle hjælpemidler i undervisningen
422: Regulering af statens tjeneste- og lejeboligbidrag 423: Konkursordenen
420: Kommuner og kommunestyre 421: Inflationens årsager
418: Forslag til lov om undervisning på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. - betænkning 2 419: Beskatningen af pensionsordninger m.v.
416: En ny konkurrencelov 417: En ny dansk lov om mønstre
414: Lovgivning om voldgift 415: Ægteskabets retsvirkning - betænkning 3
412: Kulturcentre
413: De for statens tjenestemænd gældende arbejdstidsregler m.m. - betænkning 1
410: Landvindingslovgivningen - delbetænkning 4
411 afgivet af det af Kirkeministeriet den 27. maj 1964 nedsatte udvalg - betænkning 1
408: Revisionsdepartementernes og hovedrevisionens forhold - betænkning 5 409: Foranstaltninger til hindring af udnyttelse af boligmangelen - betænkning 1
406: Finansiering af kirkebyggeri. 407: Forholdsregler til opretholdelse af god orden i skolen
404: Ændring af reglerne om fri proces og organisationen af den vederlagsfrie retshjælp 405: Skolecentraler
402: Oprettelse af et teaterakademi
403: Revision af lovgivningen om landbrugsejendomme og om financiering i landbruget m.m. - delbetænkning 3

1965

400: Tilsyn m.v. med betinget dømte og andre lovovertrædere 401: Partiel byudviklingsplan nr. 6 for Københavnsegnens byudviklingsområde
398: De offentlige arbejdsanvisningskontorers geografiske område. 399: Ændringer af ejendomsbeskatningen
396: Fritidsundervisning for voksne 397: Det kongelige teater
394: Revision af jagtloven 395: Ejerlejligheder m.v.
392: Byggeriets afgiftsmæssige stilling under en engrosledsafgift 393: Skibsføreren og havari - betænkning 2
390: Læreruddannelsen 391: Boligudgifter i skatte- og boligpolitisk belysning
388: Effektivisering af statsadministrationen 389: Uddannelse af byggeriets teknikere
386: Revision af loven om ungdomsskoler og aftenskoler m.v. f.s.v.a. fritidsforanstaltninger 387: Motorkøretøjers lygteføring
384: Tjenestemænds adgang til almindelig folkepension 385: Undervisningsministeriets tilskudsforvaltning
382: Statens hospitalsvæsen for sindslidende - betænkning 1 383: Fængselsvæsenets anstaltsorganisation - betænkning 2
380: Administrationen af arbejds- og sociallovgivningen - betænkning 4, 2. del. 381: Til administrationsudvalget af 1960 fra den af statsministeren i april 1962 nedsatte arbejdsgruppe om revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision.
378 379: Arbejdet i det af boligministeriets nedsatte lejelovsudvalg af 1964
376: Trafikken til Grønland under konflikter 377: Retsafgiftslovgivningen
374: Revisorer, vejere og målere, mæglere, ejendomsmæglere, dispachører og translatører - betænkning 2 375: Skitseforslag til tunnelbaner i København, Frederiksberg og Tårnby kommuner
372: Den fremtidige transportforsikring og dens organisation 373: Udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende
370: Fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre 371: Invalidepension m.v.

 

 

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

13-03-20